Daně v účetnictví

31.03.2020

Autor: Ing. Lukáš Schön

Dílo: Přednáška pro studenty managementu: DANĚ V ÚČETNICTVÍ


DANĚ V ÚČETNICTVÍ

V kontinentální Evropě je pevně zakotveno oficiální obchodní zákonodárství a tedy přímá regulace účetnictví, která předurčuje i jeho vztah k daním. České podvojné účetnictví podnikatelů je ekonomické, na rozdíl od některých evropských zemí, kde jde o účetnictví daňové. Uspokojuje primárně požadavky finančního řízení podniku. Klade si za cíl věrně a poctivě zobrazit ekonomickou situaci podniku. Daňový základ se zjišťuje mimo účetnictví, i když z účetních údajů.

Základní členění daní je na daně:

 1. přímé
 2. nepřímé


Daňový systém ČR:


Nepřímé daně:

Nepřímé daně jsou vybírané v ceně nakupovaného zboží a poskytovaných služeb jak domácího, tak zahraničního původu. Firma je pouze výběrčím (plátcem) daně, poplatníkem je konečný spotřebitel, který službu či zboží koupí. Mezi nepřímé daně patří daň z přidané hodnoty, spotřební daně a cla.Daň z přidané hodnoty - DPH

Je harmonizována s příslušnými předpisy Evropské unie. Podléhá jí naprostá většina zdanitelného plnění v ČR i zboží z dovozu.

 • Základní sazba daně je stanovena ve výši 21 %.
 • První snížená sazba je stanovena ve výši 15 %
 • Druhá snížená sazba je 10%, kterou je zatížena kojenecká výživa, léky, knihy a hudebniny.

Většina zboží a služeb podléhá základní sazbě daně. Do snížené sazby jsou zařazeny např. potraviny, hromadná pravidelná osobní doprava, pohřební služby, vodné a stočné, kulturní činnosti, ubytovací služby, stavební práce pro účely bydlení a pro sociální výstavbu a dodávky tepla.

Povinnost registrace je stanovena osobám, jejichž roční obrat přesáhl 1 milion Kč. Daň je placena měsíčně nebo čtvrtletně v závislosti na výši obratu plátce daně. Finanční služby jsou od daně osvobozeny. Vyvážené zboží je od daně z přidané hodnoty osvobozeno s tím, že vývozce má nárok na uplatnění daně na vstupu.

Při výpočtu DPH se vychází vždy z ceny celé dodávky (bez DPH), avšak na druhé straně má plátce nárok na odpočet DPH, kterou zaplatil na vstupu. DPH neovlivňuje ekonomický výsledek podnikání, představuje pouze závazek nebo pohledávku vůči finančnímu úřadu.Neplátci nakupují vstupy (materiál, stroje, energie atd.) za ceny s daní, avšak výstupy nezdaňují a nemají nárok na odpočet daně. Daň se u nich stává součástí ocenění majetku.


Kulturní služby a DPH

Jestliže je v pozici poskytovatele kulturní služby plátce, který nemá status tzv. oprávněné osoby, tj. není v postavení některého ze subjektů vyjmenovaných v § 61 písm. e) ZDPH, jedná se o zdanitelné plnění. Při poskytnutí služeb zařazených v CZ-CPA 90, 91 a 93 a vyjmenovaných v příloze č. 2 k ZDPH proto uplatní plátce, který není oprávněným subjektem ve smyslu § 61 písm. e) ZDPH první sníženou sazbu daně (15 %).

 • https://business.center.cz/business/pravo/zakony/dph/f2551483/

Kulturní služby poskytované neziskovými subjekty patří do kategorie osvobozených služeb zařazených do kategorie ostatní osvobozené služby podle § 61 ZDPH. Podle § 61 písm. e) ZDPH je osvobozeno poskytování kulturních služeb a zboží s nimi souvisejícího krajem, obcí, právnickou osobou zřízenou zákonem, právnickou osobou zřízenou Ministerstvem kultury nebo právnickou osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání. Osvobození od daně při poskytnutí kulturní služby se vztahuje pouze na služby poskytované oprávněným subjektem.


Spotřební daně

Rovněž spotřební daně jsou harmonizovány s příslušnými směrnicemi. Těmito daněmi zatěžuje stát záměrně spotřebu určité skupiny zboží a tím získává do státní pokladny nezanedbatelnou část příjmů. Spotřební daně jsou přirážkou k ceně, vypočtenou podle sazby stanovené zákonem (Spotřební daň se započítává do základu pro výpočet DPH).

Plátcem daně jsou výrobci, dovozci nebo vývozci vybraných výrobků, poplatníkem je opět konečný spotřebitel. Spotřebním daním podléhají minerální oleje, líh, pivo, víno a tabákové výrobky. Daně jsou stanoveny pevnými sazbami (s výjimkou cigaret, kde jsou tvořeny kombinací pevné sazby a procentuální částky z konečné maloobchodní ceny).


Přímé daně

Přímé daně platí podnik (jako poplatník) ze svého majetku (odčerpávají část výsledku hospodaření podniku).Daň z příjmu fyzických osob

Aktuálně platí jednotná sazba pro DPFO, která je stanovena ve výši 15 % (včetně sazby pro výpočet měsíčních záloh u zaměstnanců). Jednotná je také sazeb pro daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob plynoucích ze zdrojů na území České republiky ve výši 15 %. DPP, DPČ Dohodu o provedení práce můžete ročně uzavřít s libovolným počtem zaměstnavatelů. Pro každého z nich však můžete pracovat maximálně tři sta hodin za rok.

Dohodu o pracovní činnosti můžete uzavřít na práci, jejíž rozsah nepřekročí v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby (tedy 20 hodin týdně). Pokud měsíční odměna z dohody o provedení práce nepřesáhne deset tisíc, neplatí se z výdělku zdravotní ani sociální pojištění. DPP do 10 000 Kč je sražena daň ve výši 15 procent (tuto daň již nikde nemusí uvádět, DPČ (jakákoliv výše) a u DPP nad 10 000 Kč je odvedena zálohová daň ve výši 15 procent.

Při práci na DPČ je možné při výpočtu čisté měsíční odměny uplatňovat daňové slevy, kupříkladu daňovou slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč měsíčně, na níž mají nárok všichni daňoví poplatníci. Zaměstnanci ovšem mohou daňové slevy uplatnit v daném měsíci pouze u jednoho zaměstnavatele, přičemž podmínkou je podepsání prohlášení k dani.

 • EPO - https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces

V daňovém přiznání nebo ročním zúčtování lze dle § 35ba a § 35c zákona o daních z příjmů uplatnit tyto slevy a zvýhodnění:

 • Základní sleva na poplatníka - 24 840 Kč.
 • Sleva na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti (roční sleva) - 24 840 Kč

K uplatnění slevy nesmí příjmy protějšku poplatníka přesáhnout hranici 68 000 korun za rok.

 • Sleva z titulu pobírání invalidního důchodu - Základní sleva na invaliditu činí 2 520 Kč, rozšířená sleva na invaliditu (invalidní důchod třetího stupně) činí 5 040 Kč.
 • Sleva držitele průkazu ZTP/P - 1/12 částky 16 140 Kč za každý měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky.
 • Sleva pro studenta - 4 020 Kč do dovršení věku 26 let, případně do 28 let věku u prezenční formy doktorského studia na VŠ. Nárok na slevu má student za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku jeho studium trvalo.
 • Sleva za umístění dítěte (roční sleva) - výše výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v předškolním zařízení.
 • Daňové zvýhodnění na vyživované dítě pro rok 2019 -15 204 Kč, u druhého vyživovaného dítěte ve společně hospodařící domácnosti 19 404 Kč ročně a u třetího a dalšího 24 204 Kč ročně.


Daňová sazba je počínaje rokem 2010 stanovena ve výši 19 %. Investiční fondy, investiční společnosti, podílové fondy a instituce penzijního pojištění podléhají nižší sazbě daně, která od roku 2004 činí 5 %.

Právnické osoby platí zálohy na daň a následující rok podávají daňové přiznání s vyúčtováním daně z příjmů. Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok, hospodářský rok nebo i jiné období vymezené v § 17 zákona o daních z příjmů.

Každý poplatník daně z příjmů právnických osob si může vybrat mezi rovnoměrným a zrychleným odpisováním hmotného majetku. Jako položky odčitatelné od základu daně lze uplatňovat odečet daňové ztráty nejdéle v 5 zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po období, za které byla daňová ztráta vyměřena a odečet ve výši 100 % výdajů vynaložených realizaci projektů výzkumu a vývoje.

Předmětem daně z příjmů podniku (jde o podniky, které jsou právnickými osobami, např. obchodní společnosti, státní podniky, družstva) je výsledek hospodaření (zjištěný v účetnictví z rozdílu výnosů a nákladů), tj. účetní zisk (ztráta) před zdaněním, který se musí upravit: o částky, které nelze podle zákona o daních z příjmů zahrnout do nákladů (např. o částky mank, přesahujících náhrady za ně, náklady na reprezentaci podniku, daň dědickou a darovací) o částky, které jsou do nákladů zahrnuty v nesprávné výši (účetní odpisy) o veškeré částky neoprávněně zkracující příjmy o příjmy osvobozené od daně (např. příjmy z provozu malých elektráren).

Těmito úpravami se transformuje účetní zisk na daňový, který je základem pro výpočet daně z příjmů.Majetkové daně

Daň z nemovitosti Jsou zatíženy pozemky a stavby. V případě pozemků je základem daně buď výměra pozemku nebo cena pozemku. Sazba daně závisí na kvalitě pozemku, jeho umístění a na způsobu jeho využití.

V případě staveb je základem daně jejich zastavěná plocha, sazba daně závisí na druhu a způsobu využití stavby. Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Silniční daň jsou zatížena pouze vozidla, která jsou používána nebo určena k podnikání. Vozidla používaná výlučně pro osobní potřeby jsou od daně osvobozeny.

Sazby daně jsou stanoveny jako pevně dané roční částky. Zákon stanoví také zvláštní poplatek za užívání dálnic, který jsou povinna platit všechna vozidla užívající dálnice bez ohledu na jejich účel.

Dědické a darovací daně Sazby se pohybují od 0,5 do 40 % a jejich výše je stanovena v závislosti na vztahu mezi zůstavitelem/dárcem a nabyvatelem (dědicem nebo obdarovaným). Dědictví mezi dětmi a rodiči dani nepodléhají.


Zdroj: PPT - Přednáška pro studenty managementu: DANĚ V ÚČETNICTVÍ, Autor: Ing. Lukáš Schön